Lait ja asetukset

Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait ja asetukset:

 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001

Kansanterveyslaki 28.1.1972/66

Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116

Lastensuojelulaki 542/2019